جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت

جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: قطبی، طلبی، قلی پور، یونسی طاهری، نادری، امینی، اماندادی، خراسانی نژاد، رئیسی و بارانی با موضوع بررسی چارت دبیرخانه مجمع نمایندگان طلاب برگزار گردید.

لازم به ذکر است بعد از تبادل نظر اعضای کمیسیون در مورد مواد طرح، مواد ۸ و ۹ طرح به تصویب رسید.