جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: شمسی، نظرپور، فعلی، فرزی، جاجانی، درگاهی، علیدوست، موسوی، حاجی پور، زنگویی و سلم آبادی با موضوع بررسی شرح وظایف کمیسیون حوزه و دانشگاه برگزار گردید.