جلسه کمیسیون آموزش

جلسه کمیسیون آموزش در تاریخ ۹۷/۸/۲۳  ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حیدری فسائی، چاشیانی، فعلی، سعیدی ابواسحقی، شاملویی، عبدی، عزیزیان، قاسمی وشاکری فر با موضوع بررسی طرح تطبیق العلم برگزار گردید.

لازم به ذکر است بعداز تبادل نظرات اعضای کمیسیون مقدمه و ضرورت طرح و برخی از بندهای ماده یک تصویب رسید.