جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: اسلامی، قربانی، صحرائی، بهاءآبادی، آزاد، شریفی، ملکی، میرزایی و آلبوغبیش با موضوع بررسی شرح وظایف کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی برگزار گردید.