جلسه کمیسیون آموزش

جلسه کمیسیون آموزش مجمع نمایندگان طلاب در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۷ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حیدری فسایی، جهانگیری، چاشیانی،  سعیدی ابواسحقی، شاکری فر، شاملویی، عادلی، عبدی، عزیزیان غروی، قاسمی و نوبخت در دفتر جامعه محترم مدرسین برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون طرح «تدریس تطبیق العلم» و رؤوس اهداف آن تحت عناوین:

  • تحول در نحوه تحصیل علم با رویکرد تطبیق.
  • تغییر در نوع نگاه محصل به علم مبتنی بر مستمر بودن آن.

بحث  و تبادل نظر گردید.