جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت

جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت مجمع نمایندگان طلاب در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۷ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: آزاده، یونسی، قلی پور، خراسانی، طالبی، قطبی و نادری در دفتر جامعه محترم مدرسین برگزار گردید.

 

این جلسه با موضوع ادامه بررسی و تصویب چارت تشکیلاتی مجمع نمایندگان طلاب وارد بحث و تبادل نظر گردید؛ که نهایتاً با تغییراتی که در هر یک از مواد این چارت تشکیلات صورت گرفت؛ مورد تصویب واقع شد پس از آن جهت اظهار نظر و مطرح شدن در صحن مجمع عمومی به هیأت محترم رئیسه ارسال گردید.