برگزاری جلسه کمیسیون سیاسی

جلسه کمیسیون سیاسی مجمع نمایندگان با حضور حضرات آقایان حسینی نژاد، رضوی مهر، تکیه ای، سعیدی، رضوانی نسب، گلزاده، حق جو، ایزدی، سلطانی رنانی، عبداللهی، محسن زاده، قطبی، حسین زاده و سلم آبادی ۹۷/۱۰/۱۵ با موضوع ادامه بررسی آیین نامه قرارگاه حوزه انقلابی برگزار گردید.