برگزاری جلسه کمیسیون تحقیقات علمی

کمیسیون تحقیقات علمی با دستور جلسه ارائه ایده ها و پیشنهادات اعضای کمیسیون برای فعالیت سال جاری کمیسیون و ارائه پیش نویس طرح تربیت پژوهشگر در حوزه های علمیه در تاریخ ۹۸/۷/۱۰ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.