برگزای جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

کمیسیون حوزه و دانشگاه با موضوع شرح وظایف و بررسی ایده های اعضای کمیسیون برای جلسات آتی کمیسیون در تاریخ ۱۰/۷/۹۸ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.