برگزاری جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی با موضوع طرح های پیشنهادی و شرح وظایف کمیسیون در تاریخ ۹۸/۱۷/۱۰ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.