برگزاری جلسه کمسیون تحقیق و بررسی

کمیسیون تحقیق و بررسی با موضوع بررسی شرح وظایف کمیسیون در تاریخ ۹۸/۷/۱۰ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.