گزارش تصویری نوزدهمین جلسه مجمع عمومی از هشتمین دوره