برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان شنبه، ۸۹/۹/۹ ساعت: ۱۸:۰۰ برگزار گردید.

این جلسه با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب برگزار شد.

 

مصوبات:

۱- پیرامون طرح تشکیل بسیج مجمع نمایندگان مقرر گردید این طرح به صورت عادی و بدون فوریت به دبیرخانه ارائه گردد.

۲- مقرر گردید کارگروه ارتقاء مجمع سه شنبه همراه با نماز ظهر و عصر برگزار گردد.