برگزاری جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان: حاجی پور، درگاهی، سمتی، عباسی، فتحی، فعلی، محمودی، نظرپور و نورالدینی با موضوع بررسی شرح وظایف کمیسیون در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.