برگزاری جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت

جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان اکبری، اکرامی، پسندیده، دوست محمدی، سلطانی، عالمی، فرزی، قبادی و وطن پرست با موضوع بررسی شرح و ظایف کمیسیون در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.