برگزاری جلسه کمیسیون گزینش و جذب

جلسه کمیسیون گزینش و جذب در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان: اسلامی خواه، محمد ربانی، سپهری، سوری لکی، طاهری المشیری ، سیدحسن فتحی، مبهوتی، عبدالله میرزایی و هادی با موضوع بررسی شرح وظایف کمیسیون و در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.