برگزاری جلسه کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید

جلسه کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان: آبدار، ابوالحسنی، تکیه ای، سلیمانی اردهالی، عابدی، عینی، کاملی، یزدانی، یعقوبی و یوسفی با موضوع بررسی بیانیه گام دوم و تعیین منشی کمیسیون با توجه به انصراف آقای یزدانی از منشی کمیسیون در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.