برگزاری جلسه بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی با حضور حجج الاسلام آخوندی، بهاءآبادی، ربانی، زنگویی، شریفی، صحرائی، عرب ساغری، عسگری فروشانی، عفت پناه و میرزایی با موضوع بررسی طرح بسیج مجمع نمایندگان، روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.