برگزاری کمیسیون تشکیلات و مدیریت

جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت با حضور حجج الاسلام آقایان: آزاده، اماندادی، خراسانی نژاد، رحیمی، طالبی شورکی، قائمی، قطبی، قلی پور، موسوی، موسوی کیا، نادری ده شیخ و یونسی کنتی با موضوع بررسی بیانیه گام دوم و وظیفه کمیسیون در زمینه گام دوم، روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۶ در دفتر جامعه محترم مدرسین برگزار گردید.