گزارش تصویری بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی از هشتمین دوره