برگزاری کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه با حضور حجج الاسلام حاتمی، حاجی پور، درگاهی، سمتی، سلم آبادی، عباسی، فتحی، فعلی، محمودی، نظرپور و نورالدینی با موضوع بررسی طرح تعدیل معدل از ۱۴ به ۱۲، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.