برگزاری جلسه کمیسیون پیگیری فرامین مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید

جلسه کمیسیون پیگیری فرامین مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید با حضور حجج الاسلام آبدار، ابوالحسنی، خالقی، سلیمانی، عابدی، کاملی، میرزاده، یزدانی، یعقوبی و یوسفی با موضوع بررسی بیانیه گام دوم و راهکارهای عملی آن کمیسیون روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.