برگزاری جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی با حضور حجج الاسلام آخوندی، آزاد، بهاءآبادی، شریفی، عرب ساغری، عسگری فروشانی، عفت پناه، علوی مهر، علیدوست، قرائتی و میرزایی، با موضوع بررسی ادامه طرح بسیج مجمع نمایندگان، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.