برگزاری جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت

جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت با حضور حجج الاسلام آزاده، خراسانی نژاد، طالبی، قائمی، قطبی، قلی پور، نادری و موسوی کیا با موضوع بررسی ادامه وظایف کمیسیون با محوریت بیانیه گام دوم، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.