برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع؛ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و سپهری برگزار گردید.

این جلسه با حضور حجج اسلام آقایان: حاج حسینی و زنگنه از مسؤولین دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی به عنوان مهمان؛ و با موضوع: بررسی راهکارهای مدیریت فضای مجازی کشور برگزار گردید.