کمیسیون تشکیلات و مدیریت

اعضای کمیسیون تشکیلات و مدیریت در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱- حسن اماندادی قطب آبادی

۲- علی امینی اطهر

۳- رجبعلی آزاده فلکدهی

۴- ابوالحسن بارانی

۵- رضا خراسانی نژاد

۶- عباس رحیمی مزرعه شاهی

۷- اسدالله رئیسی

۸- سید مرتضی صالحی ساداتی

۹- حسن طالبی شورکی

۱۰- سید موسی طاهری المشیری

۱۱- محمد قائمی

۱۲- محمود قطبی

۱۳- محمد قلی پور

۱۴- سید فضل الله موسوی

۱۵- قدیر نادری ده شیخ

۱۶- سید حسین یونسی کنتی

رئیس کمیسیون: محمود قطبی

نائب رئیس کمیسیون: محمد قلی پور

منشی کمیسیون: قدیر نادری ده شیخ

خبر کمیسیون: ابوالحسن بارانی