کمیسیون تحقیقات علمی

اعضای کمیسیون پیگیری رهنمودهای رهبری و مراجع در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱- عبدالجواد ابراهیمی فر

۲- محمد استوار میمندی

۳- علی ایزدی زمان آبادی

۴- محمدجواد پیچان نورمحمدی

۵- رضا جعفری

۵- محمد باقر ربانی خوراسگانی

۷- حسن رضائی مهر

۸- حسین شفیعی

۹- کمیل شمسی الدینی مطلق

۱۰- داود عابدی اردکانی

۱۱- ولی الله عیسی زاده

۱۲- ابوالفضل فتحی

۱۳- ابوذر فروتنی

۱۴- جواد کردی

۱۵- وحید معصومی

رئیس کمیسیون: عبدالجواد ابراهیمی فر

نائب رئیس کمیسیون: علی ایزدی

منشی کمیسیون: ولی الله عیسی زاده

مخبر کمیسیون: محمد استوار میمندی