کمیسیون تحقیق و بررسی

اعضای کمیسیون تحقیق و بررسی در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱- مجید اکبری پلکی

۲- حسینعلی اکرامی نژاد

۳- منصور جمالی فردکورایم

۴- حمید حاجی زاده

۵- یحیی دوست محمدی

۶- علی سپهری

۷- محمد صادق سلطانی رنانی

۸- محمد سیف اللهی

۹- حسین طهماسبی

۱۰- خلیل عالمی

۱۱- قدیرالله قبادی ارفعی

۱۲- علی اصغر گرجی

۱۳- احمد علی محمودی

۱۴- حسن مرادی

۱۵- سید حسن نجاتی زاده

۱۶- مرتضی وطن پرست

رئیس کمیسیون: محمدصادق سلطانی رنانی

نائب رئیس کمیسیون: محمدسیف اللهی

منشی کمیسیون: علی اصغر گرجی

مخبر کمیسیون: علی سپهری