کمیسیون گزینش و جذب

اعضای کمیسیون جذب و گزینش در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱- حسین بهمنی

۲- ناصر ذوالفقاری

۳- محمد ربانی

۴- عبدالرحمن سپاهی

۵- حسین سوری لکی

۶- سجاد شریفی اصل

۷- مهدی علوی مهر

۸- حسن عینی ازنا

۹- سید حسن فتحی

۱۰- احمد مبهوتی

۱۱- سید مجتبی مجتهد حائری

۱۲- ابوالقاسم محسن زاده

۱۳- علیرضا مطهری

۱۴- سید احمد موسوی کیا

۱۵- عبدالله میرزایی

۱۶- احمد هادی توران پشتی

۱۷- ابوالفضل یزدی

رئیس کمیسیون: ابوالقاسم محسن زاده

نائب رئیس کمیسیون: حسین سوری

منشی کمیسیون: سیداحمد موسوی کیا

مخبر کمیسیون: حسن عینی ازنا