کمیسیون حوزه و دانشگاه

اعضای کمیسیون حوزه و دانشگاه در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱- علی اکبر باقری

۲- محمد جاجانی

۳- محمود حاتمی

۴- حجت الله حاجی پور

۵- مسلم درگاهی

۶- علی زنگوئی زوزنی

۷- رضا سلم‌آبادی

۸- محمد هادی سمتی

۹- همت شمسی

۱۰- جلال عراقی

۱۱- عبدالرزاق علیدوست

۱۲- سیدکمال الدین عمادی چاچکامی

۱۳- محمد علی فرزی

۱۴- فرضعلی فعلی

۱۵- علی کریمی اقدم

۱۶- سید موسی موسوی

۱۷- رضا نظرپور

رئیس کمیسیون: رضا سلم آبادی

نائب رئیس کمیسیون: مسلم درگاهی

منشی کمیسیون: فرضعلی فعلی

مخبر کمیسیون: محمدعلی فرزی