کمیسیون پیگیری رهنمودهای رهبری و مراجع

اعضای کمیسیون پیگیری رهنمودهای رهبری و مراجع در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱- عباس ابراهیمی

۲- یونس ابوالحسنی

۳- جواد آبدار

۴- محسن آخوندی

۵- محمود توزنده جانی

۶- صادق دهقانی

۷- مهدی سلیمانی تبار اردهالی

۸- سعید صلح میرزایی

۹- مهدی کاملی

۱۰- احمد مطلبی

۱۱- حسین منصوری رضی

۱۲- عطاءالله میرزاده

۱۳- محمد مسلم وافی

۱۴- محمد باقر ولدان

۱۵- سعید یزدانی

۱۶- خلیل یعقوبی چمتوئی یعقوبی

۱۷- امیر مسعود یوسفی

رئیس کمیسیون: مهدی سلیمانی تبار ادرهالی

نائب رئیس کمیسیون: سعید صلح میرزایی

منشی کمیسیون: حسین منصوری رضی

مخبر کمیسیون: مهدی کاملی