نمایندگان دوره اول

ردیفنامنام خانوادگیحوزه انتخابیهاستان
1سید حافظ
موسی زادهخلخال اردبیل
2حسینرحیم زادهاصفهان اصفهان
3سید اصغرحجازیاصفهاناصفهان
4سید رضا فقیهی اصفهاناصفهان
5سید هاشم آقامیریخوانسار اصفهان
6سیدحسندیباجیخميني شهر اصفهان
7عبدالصاحب متقی
نائين اصفهان
8عبداللهموحدي موحبکاشاناصفهان
9علی
نسیمیفريدن / فريدونشهراصفهان
10غلامحسیننادی
نجف آباد اصفهان
11سید احمدسادات موسوی
كرجالبرز
12 رزاقيطالقان / ساوجبلاغ
البرز
13رحیممحمدی
ايلام ایلام