مجمع عمومی

بر اساس مواد 1 تا 3 آیین نامه داخلی مجمع، سازوکار مجمع عمومی به شرح زیر تعیین شده است:

ماده 1: مجمع عمومي، از اجتماع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم تشكيل مي‌گردد و داراي جلسات عادي، فوق‌العاده و اضطراري مي‌باشد.

ماده 2: مجمع عمومي، عالي‌ترين مقام تصميم‌گيري در مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه مي‌باشد و رعايت مصوّبات آن الزامي است.

ماده 3: محل تشكيل جلسات مجمع عمومي، شهرمقدس قم مي‌باشد.

تبصره: با تصويب مجمع عمومي، جلسات مجمع را مي‌توان در مكان ديگري تشكيل داد و در مواقع اضطراري، تصميم‌گيري با هيأت رئيسه مي‌باشد.

همچنین در فصل سوم این آیین نامه، شرایط و نحوه برگزاری جلسات مجمع عمومي به این شرح آمده است:

اداره جلسات مجمع عمومي

ماده 16: تعداد جلسات مجمع عمومي، در هر ماه حدّاقل دو جلسه خواهد بود.

تبصره: تعطيلات مجمع، تابع تعطيلات حوزه خواهد بود، مگر در مواردي كه مجمع عمومي تصميم ديگري اتخاذ نمايد.

ماده 17: هرگاه هيأت رئيسه يا 10 نفر از نمايندگان تقاضاي جلسه فوق‌العاده داشته باشند، با تصويب مجمع عمومي جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

ماده 18: در موارد ضروري به تشخيص هيأت رئيسه و يا با پيشنهاد كتبي 30 نفر از نمايندگان، جلسات اضطراري تشكيل مي‌شود و به تصويب مجمع عمومي نياز ندارد.

تبصره: زمان برگزاري جلسات عادی، فوق‌العاده و اضطراري، از طريق دبيرخانه مجمع اعلام مي‌گردد.

ماده 19: جلسات عادي و فوق‌العاده مجمع عمومي با حضور سه پنجم و جلسات اضطراري، با اكثريت مطلق نمايندگان رسميت مي‌يابد.

ماده 20: حداكثر زمان براي هر جلسه 2 ساعت و 30 دقيقه است.

ماده 21: جلسات مجمع عمومي با تلاوت آياتي از قرآن مجيد آغاز و سپس دستور جلسه توسط منشي اعلام مي‌شود.

ماده 22: اداره جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آيين‌نامه و حفظ نظم، به عهده رئيس مجمع و در غياب وي به ترتيب به عهده نواب اول و دوم مي‌باشد.

تبصره: رئيس مجمع درصورت حضور خود، مي‌تواند اداره جلسه را به عهده نواب به نوبت واگذار نمايد.

ماده 23: رئيس جلسه بايد در اداره جلسات و رعايت حقوق نمايندگان بي‌طرفي كامل را اعمال نمايد.

ماده 24: شمارش آراء و تشخيص تعداد حاضران، به عهده منشيان است و در آغاز هر جلسه و پيش از هر رأي‌گيري، بايد تعداد رأي‌ دهندگان از سوي رئيس جلسه اعلام شود.

ماده 25: در هر جلسه رئيس مي‌تواند قبل از ورود در دستور كار، حدّاكثر 15 دقيقه در مورد حوادث مهم و مسايل لازم، مطالبي را كه آگاهي نمايندگان از آنها ضروري مي‌باشد، به اطلاع نمايندگان برساند.

ماده 26: در هر جلسه مجمع، دو نفر از نمايندگان مي‌توانند هريك حداكثر 10 دقيقه در رابطه با مجمع، حوزه علميه، حوزه انتخابيه خود و يا مسايل كلّي نظام، نطق پيش از دستور داشته باشند.

تبصره 1: ناطقين پيش از دستور مي‌توانند تمام وقت يا بخشي از آن را به ديگري واگذار نمايند.

تبصره 2: با تشخيص هيأت رئيسه، بيش از دو نفر مي‌توانند نطق پيش از دستور داشته باشند.

تبصره 3: اولويت در تعيين ناطقين پيش از دستور، با كساني است كه قبلا صحبت نكرده باشند.

ماده 27: ثبت نام و تعیین ناطقین قبل از دستور توسط هیئت رئیسه و از طریق دبیر خانه مجمع می باشد.

ماده 28: هيأت رئيسه موظف است مذاكرات مجمع عمومي را به صورت سمعي و بصري ضبط و در دبيرخانه مجمع نمايندگان نگهداري كند.

تبصره: منشي جلسه موظف است اهم مذاكرات مجمع عمومي را ثبت نمايد.

ماده 29: هيأت رئيسه موظف است در پايان هر جلسه مجمع عمومي، دستور كار و زمان برگزاري جلسه بعد را به اطلاع نمايندگان برساند.

ماده 30: هيأت رئيسه موظف است در پايان هر جلسه، اسامي غايبين جلسه گذشته، و نيز تذكرات مكتوب نمايندگان را قرائت كند.

ماده 31: هيأت رئيسه مي‌تواند هر سه جلسه يك بار از مهمان جهت سخنراني و پرسش و پاسخ دعوت به عمل آورد.

تبصره 1: زمان سخنراني و پرسش و پاسخ يك ساعت مي‌باشد.

تبصره 2: در موارد ضروری به تشخیص هیأت رئیسه یا تقاضای پانزده نفر از نمایندگان دعوت از میهمان سخنران، نیاز به گذشت سه جلسه ندارد.

فرايند بررسي و تصويب طرح‌ها و پيشنهادها

ماده 32: در آغاز هر دوره از مجمع، هیأت رئیسه صورتی از طرحها و پیشنهادهای معوّقه را تهیه نموده ودر اولین جلسۀ مجمع عمومی به اطلاع نمایندگان می رساند و هر یک از طرحها که بر ضرورت خود باقی مانده باشد به ترتیب اولویت در دستور کار قرار داده می شود.

ماده 33: طرح‌ها و پيشنهادها بر سه قسم است:

قسم اول: طرح یا پيشنهادی كه نماينده يا نمايندگان در موضوعي خاص تهيه و ارائه مي‌نمايند.

قسم دوم: طرح يا پيشنهادي كه در كميسيون‌ها تصويب مي‌شود.

 

قسم سوم: طرح يا پيشنهادي كه از سوي هيأت رئيسه ارائه مي‌گردد.

تبصره: طرحها باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد و دلائل لزوم پیشنهاد در مقدمه‌ درج‌ شود و دارای‌ موادی متناسب‌ با اصل موضوع و عنوان طرح باشد.

ماده 34: هيأت رئيسه موظف است طرح‌هاي پیشنهادی رسيده را جهت بحث و بررسي به كميسيون‌ها ارجاع نمايد.

ماده 35: پيشنهاد و طرحي قابل بررسي در كميسيون‌ها است، كه از سوي هيأت رئيسه فرستاده شده باشد.

ماده 36: همه طرح‌ها و پيشنهادهاي مصوب كميسيون‌ها بايد به هيأت رئيسه ارسال شود.

ماده 37: هيأت رئيسه موظف است طرح‌ها و پيشنهادهاي رسيده از كميسيون‌ها را اعلام وصول و به نوبت در دستور كار مجمع عمومي قرار دهد.

تبصره 1: طرح و پيشنهادي كه كارشناسي آن در خارج از مجمع صورت گرفته است، در صورت تأييد كارشناسي آن توسط هيأت رئيسه درمجمع عمومی اعلام وصول و در نوبت طرح در مجمع قرار می‌گیرد.

تبصره 2: در صورتي كه هيأت رئيسه طرح يا پيشنهادي را قابل بررسي در كميسيون‌ها نداند، بايد دلائل رد آن را مكتوب به پيشنهاد دهندگان ارائه نمايد.

ماده 38: در صورتي‌ كه هيأت رئيسه نقطه نظر خاصي درباره طرح‌هاي رسيده از كميسيون‌ها داشته باشد، موظف است در مدت 15روز، با حضوراعضاي كميسيون به توافق نهايي رسيده و آن را در دستور كار مجمع عمومي قرار دهد.

تبصره: در صورتي‌ كه توافق حاصل نشود، مصوبه كميسيون در مجمع عمومي مطرح مي‌شود.

ماده 39: طرح يا پيشنهادي كه در دستور كار مجمع عمومي قرار مي‌گيرد، بر سه قسم است:

1) عادي: طرح يا پيشنهادي است كه بعد از تصويب در كميسيون تقديم هيأت رئيسه مي‌شود و به نوبت در دستور كار مجمع عمومي قرار گيرد.

2) یک فوريتي: طرح يا پيشنهادي است كه بايد بلافاصله پس ازپایان رسیدگی  طرح جاري، در دستور كار مجمع عمومي قرار گيرد.

3 ) دو فوريتي: طرح يا پيشنهادي است كه بايد در همان جلسه در دستور كار قرار گيرد و براي هريك از مواد و تبصره های آن مذاكره و رأي‌گيري به عمل آيد.

ماده 40: پيشنهاد فوريت هر طرح بايد مكتوب و مستدل  و نخست فوریت آن به تصویب مجمع عمومی برسد و در ابتداء جلسه طرح گردد.

ماده 41: طرح های يك فوريتي بايد به امضاي 20 نفر از نمايندگان و طرح‌هاي دو فوريتي به امضاي 30 نفر از نمايندگان رسيده باشد.

ماده 42: يك فوريت طرحها با رأي موافق نصف +1 و دو فوريت طرح‌ها دو با رأي موافق دو سوم نمايندگان حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 43: تمام اسناد و اوراق مربوط به اموري كه بايد در كميسيون‌ها بررسي شود، از سوي هيأت رئيسه تهيه و در اختيار كميسيون‌ها قرار داده مي‌شود.

ماده 44: هيأت رئيسه مي‌تواند هر بخش از طرح يا پيشنهادی را که داراي جهات مختلف باشد، با رعايت تناسب موضوع به كميسيون‌هاي مختلف ارسال نمايد.

تبصره 1: مدّت زمان بررسي چنين طرح‌هايي در كميسيون‌ها 20 روز است كه با موافقت هيأت رئيسه حداكثر به مدت 10 روز قابل تمديد خواهد بود.

تبصره 2: جمع‌بندي نهايي طرح‌هايي كه داراي جهات مختلف مي‌باشند، توسط رؤسای كميسيون‌هاي مربوطه و هيأت رئيسه انجام مي‌گيرد.

ماده 45: در مواردی که طرح یا پیشنهادی با کمیسیون‌های دائمی ارتباط اساسی نداشته باشد، هیئت رئیسه با تصویب مجمع عمومی، كميسيون ويژه‌اي را تشكيل و اعضای آن را براي بررسي طرح انتخاب می‌نمايد. تعداد اعضای این کمیسیون حداقل هفت نفر می‌باشد.

ماده 46: ارائه دهندگان طرح يا پيشنهاد حق دارند براي توضيح و دفاع در كميسيون مربوطه حاضر شوند و رئيس كميسيون موظف است حداقل 48 ساعت پيش از بررسي، زمان و مكان جلسه كميسيون را به آنان اطلاع دهد.

ماده 47: همه طرح‌ها و پيشنهادها بايد حدّاكثر يك هفته پيش از آن كه در دستور كار مجمع قرار گيرد، در اختيار نمايندگان گذاشته شود.

ماده 48: كميسيوني كه طرحي را بررسي و تصويب كرده است، مي‌تواند حدّاكثر 15 دقيقه كلّيات طرح و ضرورت آن را براي مجمع عمومي بيان كند سپس مجمع عمومي وارد بررسي آن مي‌شود.

ماده 49: در مورد کلیات هر طرح و نیز مواد و تبصره های آن، دو نفر به عنوان مخالف و دو نفر به عنوان موافق مي‌توانند نظرات خود را بيان كنند، پس از تصویب کلیات، درباره اصل مواد و تبصره های آن رأی گیری به عمل می‌آید ولی اگر پیشنهاد جدیدی ارائه شده باشد نسبت به آن رسیدگی به عمل می آید.

تبصره 1:  اولويّت در تعيين مخالف و موافق براساس ترتيب ثبت‌نام نمايندگان مي‌باشد.

تبصره 2: ـمخبر یا نماینده كميسيون مربوطه مي‌تواند در پايان بيانات موافقين و مخالفين، توضيحات لازم را بيان كند.

تبصره 3: در طرح‌ها و پيشنهادهايي كه موافق ثبت‌نام نكرده باشد، مخالف مي‌تواند صحبت كند.

تبصره 4: اگر موافق قبلا ثبت‌نام نكرده باشد، در صورت صحبت مخالف، در همان جلسه يك نفر مي‌تواند به عنوان موافق صحبت نمايد.

تبصره 5: هر کدام از اعضای هیأت رئیسه نیز می‌توانند به عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند.

ماده 50: پيشنهادهايي در مجمع عمومي قابل طرح و بررسي است كه تا 24 ساعت پیش ازجلسه مجمع عمومي به صورت كتبي به هيأت رئيسه ارائه شده باشد.

تبصره 1:  پيشنهاد حذف كلّ، مقدم بر پيشنهاد حذف جزء است.

تبصره 2: پيشنهاد اصلاحي محتوايي، مقدم بر پيشنهاد اصلاحي شکلی است.

 

ماده 51: در صورتي كه مذاكرات مجمع درباره طرح يا پيشنهادي از حد معمول فراتر رود، رئيس یا 3 نفر از نمايندگان مي‌توانند پيشنهاد كفايت مذاكرات را بدهند كه در اين صورت كفايت مذاكرات به رأي گذاشته مي‌شود.

ماده 52: با پيشنهاد هيأت رئيسه يا 15 نفر از نمايندگان مبني بر مسكوت ماندن طرحي از دستور كار مجمع عمومي، پيشنهاد مورد نظر پس از اظهار نظر مخالف و موافق به رأي گذاشته مي‌شود.

تبصره: مدت زمان مسكوت ماندن هر طرح حداكثر 6 ماه مي‌باشد.

ماده 53: نحوه رأي‌گيري در جلسات با بالا بردن دست مي‌باشد.

تبصره 1: رأي‌گيري براي انتخاب افراد، به صورت كتبي است.

تبصره 2: با درخواست رئيس جلسه يا 10 نفر از نمايندگان رأي‌گيري به صورت كتبي خواهد بود.

ماده 54: مصوبات مجمع با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر خواهد بود؛ مگردر مواردي كه در اساسنامه و آيين‌نامه نصاب ديگري براي آن تعيين شده باشد.

ماده 55: هيأت رئيسه موظف است مصوبات مجمع عمومي را پي‌گيري نموده و حداكثر ظرف مدت يك ماه گزارش پیگیری‌های خود و آخرین وضعیت مصوبات را به مجمع عمومي اعلام كند.