کمیسیون ها

طی مواد 28 تا 31 اساسنامه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، کمیسیون های دائمی و موقت به این شرح تشکیل می شود:

ماده 28: جهت نيل به اهداف و انجام وظايف مجمع، كميسيون‌هايي براي ارائه يا بررسي طرح‌ها شامل كميسيون‌هاي دائمي و موقت و ويژه تشكيل مي‌شود.

ماده 29 : كميسيون‌هاي موقت و ويژه، در موارد نياز، به پيشنهاد هيأت رئيسه يا بيست نفر از نمايندگان با تصويب مجمع عمومي تشكيل مي‌گردد.

ماده 30: كميسيون‌هاي ويژه براي بررسي مسائل حساس و فوق العاده مهم تشكيل مي‌شود و كليه اعضاي آن از طرف مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

ماده 31: كميسيون‌هاي دائمي عبارت است از:

1 – كميسيون تشكيلات و مديريت.

2 – كميسيون آموزش.

3 – كميسيون اخلاق و تربيت.

4 – كميسيون تبليغات.

5 – كميسيون تحقيقات علمي.

6 – كميسيون تحقيق و بررسي.

7 – كميسيون گزينش و جذب.

8 – كميسيون بسيج و آمادگي دفاعي.

9 – كميسيون مالي و اقتصادي.

10 – كميسيون حوزه و دانشگاه.

11 – كميسيون سیاسی

12 – كميسيون پيگيري رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مراجع عظام تقلید.

13 – كميسيون طرح و برنامه.

تبصره 1: اعضاء كميسيون سياسي را هيأت رئيسه و مسؤولان كميسيون‌هاي دائمی، موقت و ويژه تشكيل مي‌دهند.

تبصره 2: شرح وظايف و مقررات كميسيون‌ها را آيين نامه داخلی تعيين مي‌كند.

بنا به مواد 11 تا 15 آیین نامه داخلی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، انتخاب اعضاي كميسيون‌های تخصصی به شرح زیر است:

ماده 11: هيأت رئيسه موظف است به منظور دست‌يابي به اهداف تعيين شده در فصل دوم اساسنامه با استناد به ماده 20 اساسنامه ، حداكثر ظرف مدت يك ماه اعضاي كميسيون‌ها را بر حسب سوابق و تخصص و اولويّت تعيين شده توسط نماينده، مشخص و به مجمع عمومي اعلام نمايد.

ماده 12: تعداد اعضاي هر كميسيون حداقل 7% از کل نمایندگان منتخب مي‌باشد.

تبصره: در صورتي كه كميسيوني متقاضي كافي نداشته باشد، هيأت رئيسه مي‌تواند با توجه به مفاد ماده 10 نسبت به تكميل آن اقدام نمايد.

ماده 13: هر يك از نمايندگان ملزم به عضويت در يكي از كميسيون‌هاي دائمي هستند.

تبصره: اعضاي هيأت رئيسه مجمع نمي‌توانند عضو کمیسیونهای دائمی باشند.

ماده 14: هر نماينده مي‌تواند بدون داشتن حق رأي، در بيش از يك كميسيون عضويت داشته باشد.

تبصره: هر نماینده می‌تواند علاوه بر عضویت در کمیسیون‌های دائمی در یکی از کمیسیون‌های ویژه و غیر دائمی باحق رأی عضو باشد.

ماده 15: دوره كميسيون‌ها یک ساله است و انتخاب اعضاي كميسيون‌ها هر سال تجديد خواهد شد.

تبصره: تغيير عضويت در كميسيون‌ها منوط به درخواست كتبي، مستدلّ و موافقت هيأت رئيسه مي‌باشد.