آرشیو برچسب: کمیسیون بسیج و آمادگی

برگزاری جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی با حضور حجج الاسلام آخوندی، آزاد، بهاءآبادی، شریفی، عرب ساغری، عسگری فروشانی، عفت پناه، علوی مهر، علیدوست، قرائتی و میرزایی، با موضوع بررسی ادامه طرح بسیج مجمع نمایندگان، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.  

برگزاری جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: آخوندی، آزاد، بهاء آبادی، شریفی، صحرائی، عرب ساغری، عسگری فروشانی، عفت پناه، علیدوست و میرزایی، با موضوع: بررسی طرح بسیج مجمع نمایندگان و حضور حجت الاسلام والمسلمین امیرزاده فرمانده بسیج طلاب و روحانیون استان قم، چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.

برگزاری جلسه بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی با حضور حجج الاسلام آخوندی، بهاءآبادی، ربانی، زنگویی، شریفی، صحرائی، عرب ساغری، عسگری فروشانی، عفت پناه و میرزایی با موضوع بررسی طرح بسیج مجمع نمایندگان، روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان: آخوندی، آزاد، بهاءآبادی، ربانی، عرب ساغری، عسگری فروشانی، عفت پناه، علیدوست و میرزایی با موضوع بررسی طرح تشکیل پایگاه بسیج مجمع نمایندگان طلاب در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.

جلسه مشترک هیأت رئیسه مجمع و هیأت رئیسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه مشترک هیأت رئیسه مجمع و هیأت رئیسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی، شنبه شب در دفتر مجمع ساختمان دورشهر با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، سعیدی، محسن زاده، رضوانی نسب، صحرایی، آخوندی و آزاد برگزار گردید.   مصوبات: مقرر گردید در اسرع وقت شرح وظایف کمیسیون بسیج در جلسه کمیسیون سیاسی بررسی و تصویب گردد. مقرر شد طرح تأسیس بسیج مجمع نمایندگان طلاب توسط کمیسیون بسیج تدوین و ارائه گردد. در هفته بسیج سخنران در مجمع عمومی دعوت شود. بسیج مجمع در هفته بسیج افتتاح گردد مشروط به نهایی شدن طرح بسیج مجمع نمایندگان.

برگزاری جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی با موضوع طرح های پیشنهادی و شرح وظایف کمیسیون در تاریخ ۹۸/۱۷/۱۰ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۷ در دفتر جامعه مدرسین با دستور جلسه انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برگزار گردید. در این جلسه جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا صحرایی به عنوان رئیس کمیسیون و حجج اسلام آقایان: محسن آخوندی، محمدجواد آزاد، ابوالقاسم عسگری فروشانی؛ به ترتیب به عنوان نایب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.