آرشیو برچسب: کمیسیون تشکیلات و مدیریت

برگزاری جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت

جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت با حضور حجج الاسلام آزاده، خراسانی نژاد، طالبی، قائمی، قطبی، قلی پور، نادری و موسوی کیا با موضوع بررسی ادامه وظایف کمیسیون با محوریت بیانیه گام دوم، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.  

برگزاری جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت

جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: آزاده، رحیمی، طالبی، قطبی، قلی پور، نادری و موسوی با موضوع: بررسی وظایف کمیسیون با محوریت بیانیه گام دوم، چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.

برگزاری کمیسیون تشکیلات و مدیریت

جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت با حضور حجج الاسلام آقایان: آزاده، اماندادی، خراسانی نژاد، رحیمی، طالبی شورکی، قائمی، قطبی، قلی پور، موسوی، موسوی کیا، نادری ده شیخ و یونسی کنتی با موضوع بررسی بیانیه گام دوم و وظیفه کمیسیون در زمینه گام دوم، روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۶ در دفتر جامعه محترم مدرسین برگزار گردید.  

برگزاری جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت

جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان اکبری، اکرامی، پسندیده، دوست محمدی، سلطانی، عالمی، فرزی، قبادی و وطن پرست با موضوع بررسی شرح و ظایف کمیسیون در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.  

جلسه کمیسیون تشیکلات و مدیریت

جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت، روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۷ در دفتر جامعه مدرسین با دستور جلسه انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برگزار گردید. در این جلسه جناب حجت الاسلام والمسلمین محمود قطبی به عنوان رئیس کمیسیون و حجج اسلام آقایان: محمد قلی پور، قدیر نادری ده شیخ و رضا خراسانی نژاد؛ به ترتیب به عنوان نایب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.